Karina Memedlyaeva
Partner, Marketing Director, 4fresh.ru
Karina Memedlyaeva