Anastasiya Chepkanich
co-founder, Malina Fashion
Anastasiya Chepkanich