Egor Lanko
Deputy General Manager on Strategic Development, Dochki-Synochki
Egor Lanko